ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ІКТ

Малик І.П.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Шкробот М.В.
кандидат економічних наук,
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

У статті розглянуто основні тенденції розвитку ІКТ, які формують інформаційний базис для забезпечення ефективного корпоративного управління підприємствами в умовах інформаційної економіки. Окреслено напрями використання ІКТ у стратегічному розвитку підприємств з урахуванням впливу зовнішніх викликів та загроз.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, корпоративне управління, корпорація, стратегія, стратегічне управління, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, інформація.

Малик И.П., Шкробот М.В. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИКТ
В статье рассмотрены основные тенденции развития ИКТ, которые формируют информационный базис для обеспечения эффективного корпоративного управления предприятиями в условиях информационной экономики. Определены направления использования ИКТ в стратегическом развитии предприятий с учетом влияния внешних вызовов и угроз.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, корпоративное управление, корпорация, стратегия, стратегическое управление, информационная экономика, информационное общество, информация.

Malyk I.P., Shkrobot M.V. ICT BASED CORPORATE GOVERNANCE PROVIDING
The article considers the main trends in ICT, which form the information basis for effective corporate governance of enterprises in the information economy. Outlined uses of ICT in the strategic development of enterprises with the influence of external challenges and threats.
Keywords: information and communication technology, corporate governance, corporation, strategy, strategic management, information economy, information society, information.

Завантажити статтю (pdf)