ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

Єпіфанова І.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів
Вінницького національного технічного університету
Гуменюк В.С.
студентка
Вінницького національного технічного університету

Статтю присвячено аналізу та систематизації підходів до розуміння поняття прибутковості підприємства. Систематизовано підходи до визначення сутності прибутковості з позицій різних авторів. Досліджено види та функції прибутку як одного з показників прибутковості. Визначено сутність рентабельності як відносного показника ефективної діяльності підприємства.
Ключові слова: прибутковість, рентабельність, прибуток, фінансові результати, ефективність діяльності.

Епифанова И.Ю., Гуменюк В.С. ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ
Статья посвящена анализу и систематизации подходов к пониманию понятия прибыльности предприятия. Систематизированы подходы к определению сущности прибыльности с позиций разных авторов. Исследованы виды и функции прибыли, как одного из показателей прибыльности. Определена сущность рентабельности как относительного показателя эффективной деятельности предприятия.
Ключевые слова: прибыльность, рентабельность, прибыль, финансовые результаты, эффективность деятельности.

Yepifanova I.Yu., Humeniuk V.S. PROFITABILITY: CURRENT APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE
The article is devoted to analysis and systematization of approaches to understanding the concept of profitability. Approaches to definition of essence of profitability from positions of different authors are systematized. Types are researched and functions of profit have arrived as one of profitability indicators. The essence of profitability as relative indicator of effective activities of the entity is determined.
Keywords: friableness, profitability, earnings, financial results, performance.

Завантажити статтю (pdf)