ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Бойківська Г.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У сучасних умовах господарювання виробничий потенціал підприємства безпосередньо пов’язаний з темпами соціально-економічного розвитку країни. Підвищення ефективності використання виробничого потенціалу зумовлює зростання продуктивності промислового виробництва, а отже, збільшення обсягів і накопичення інвестиційних ресурсів для забезпечення розширеного відтворення, тобто динамічного розвитку економічної системи в цілому.
Ключові слова: виробничий потенціал, фактори формування, ефективність, продуктивність, конкурентоспроможність, промислове підприємство.

Бойкивская Г.М. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях хозяйствования производственный потенциал предприятия напрямую связан с темпами социально-экономического развития страны. Повышение эффективности использования производственного потенциала способствует росту производительности промышленного производства, а значит, увеличению объемов и накоплению инвестиционных ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства, то есть динамического развития экономической системы в целом.
Ключевые слова: производственный потенциал, факторы формирования, эффективность, производительность, конкурентоспособность, промышленное предприятие.

Boikivska G.M. THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND USE OF THE PRODUCTION CAPACITY OF ENTERPRISES
In the current economic conditions, the production potential of the company is directly related to the pace of socio-economic development. More efficient use of productive capacity contributes to productivity growth in industrial production, and hence increasing volumes and therefore accumulate investment resources for expanded reproduction, ensuring that the dynamic of the economic system as a whole.
Keywords: production capacity, factors of efficiency, productivity, competitiveness, industrial plant.

Завантажити статтю (pdf)