СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СУТНОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Богацька Н.М.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
Хачатрян В.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню сутності ресурсного потенціалу підприємства. Дано визначення категорії «ресурсний потенціал підприємства» та обґрунтовано його складники. Розглянуто підходи до оцінки ресурсного потенціалу підприємства з урахуванням оцінки ефективності використання виробничого, трудового, фінансового, інформаційного потенціалів.
Ключові слова: ресурси, ресурсний потенціал, ресурсний потенціал підприємства, оцінка ресурсного потенціалу підприємства, фінансові ресурси, матеріальні ресурси, трудові ресурси, інформаційні ресурси.

Богацкая Н.Н., Хачатрян В.В. СОВРЕМЕННЫЙ ПОХОД К ОЦЕНКЕЕ СУЩНОСТИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию сущности ресурсного потенциала предприятия. Дано определение категории «ресурсный потенциал предприятия» и обоснованно его составляющие. Рассмотрены подходы к оценке ресурсного потенциала предприятия с учетом оценки эффективности использования производственного, трудового, финансового, информационного потенциалов.
Ключевые слова: ресурсы, ресурсный потенциал, ресурсный потенциал предприятия, оценка ресурсного потенциала предприятия, финансовые ресурсы, материальные ресурсы, трудовые ресурсы, информационные ресурсы.

Bogatska N.N., Khachatryan V.V. THE MODERN APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE ESSENCE OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
The article is sanctified to research of essence of resource potential of enterprise. It was given a determination of category “resource potential of enterprise” and reasonably his constituents. There was considered the estimation of resource potential enterprise considering estimation of efficiency of the use productive, workforce, financial and informative potentials.
Keywords: resources, resource potential, enterprise resource potential, assessment of the resource potential of enterprise, financial resources, material resources, workforce, information resources.

Завантажити статтю (pdf)