ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Биба В.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Махічева П.В.
студентка
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Стаття присвячена питанню ефективного використання матеріально-технічної бази підприємства. Дослідження полягає у формуванні та обґрунтуванні цілей, пошуку алгоритму визначення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства. Результатом дослідження є низка пропозицій та заходів, які можуть вплинути на підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства.
Ключові слова: ефективність діяльності підприємства, матеріально-технічні ресурси, виробничі фонди, матеріально-технічна база, стратегія підприємства.

Биба В.В., Махичева П.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена вопросу эффективного использования материально-технической базы предприятия. Исследования заключается в формировании и обосновании целей, поиска алгоритма определения эффективности использования материально-технической базы предприятия. Результатом исследования есть ряд мер и предложений, которые могут повлиять на повышение эффективности использования материально-технической базы предприятия.
Ключевые слова: эффективность деятельности предприятия, материально-технические ресурсы, производственные фонды, материально-техническая база, стратегия предприятия.

Byba V.V., Makhicheva P.V. EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF THE ENTERPRISE
The article deals with the issue of efficient use of material and technical base of the enterprise. The study is to establish and justification goals, searching algorithm for determining the efficiency material and technical base of the enterprise. The research has a number offers and measures which may affect the improve the efficiency of material and technical base of enterprises.
Keywords: efficiency of the company, material and technical resources, production funds, material and technical base, the strategy of the company.

Завантажити статтю (pdf)