РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Баб’як М.М.
кандидат технічних наук, доцент,
директор ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»,
професор кафедри менеджменту та адміністрування
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,
Хомош Ю.С.
кандидат економічних наук, доцент,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті розглянуто сутність та особливості сучасного менеджменту. Проведено аналіз ключових понять ресурсної концепції – «ресурси», «рента», «компетенції», «здатності», «ресурсний потенціал». Визначено теоретичні засади ресурсного підходу в сучасному менеджменті.
Ключові слова: менеджмент, сучасний менеджмент, ресурсний підхід, ресурсна концепція, ресурс менеджменту.

Бабяк М.М., Хомош Ю.С. РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
В статье рассмотрена сущность и особенности современного менеджмента. Проведен анализ ключевых понятий ресурсной концепции – «ресурсы», «рента», «компетенции», «способности», «ресурсный потенциал». Определены теоретические основы ресурсного подхода в современном менеджменте.
Ключевые слова: менеджмент, современный менеджмент, ресурсный подход, ресурсная концепция, ресурс менеджмента.

Babyak М.М., Khomosh Yu.S. RESOURCE APPROACH IN MODERN MANAGEMENT
The article considers the essence and peculiarities of modern management. The analysis of key concepts resource concepts “resources”, “rent”, “competences”, “capabilities”, “resource potential”. To define the theoretical basis of the resource approach in the modern management.
Key words: management, modern management, resource approach, resource concept, management resource.

Завантажити статтю (pdf)