ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Редьква О.З.
кандидат економічних наук,
Технічний коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

У статті розглянуто основні теоретико-методологічні аспекти транснаціональних корпорацій (ТНК) як на світовому ринку, так і на ринку України зокрема. Виявлено основні загрози діяльності ТНК для приймаючої сторони. Здійснено аналіз динаміки індексу транснаціоналізації економіки України. Наведено можливості та загрози процесу транснаціоналізації на стан економічної безпеки національної економіки.
Ключові слова: національна економіка, світова економіка, економічна безпека, транснаціоналізація, транснаціональні корпорації.

Редьква О.З. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассмотрены основные теоретико-методологические аспекты транснациональных корпораций (ТНК) как на мировом рынке, так и на рынке Украины в частности. Выявлены основные угрозы деятельности ТНК для принимающей стороны. Проведен анализ динамики индекса транснационализации экономики Украины. Приведены возможности и угрозы процесса транснационализации состоянию экономической безопасности национальной экономики.
Ключевые слова: национальная экономика, мировая экономика, экономическая безопасность, транснационализация, транснациональные корпорации.

Redkva O.Z. MAIN THREATS OF TRANSNATIONALIZATION TO ECONOMIC SECURITY OF THE NATIONAL MACHINE BUILDING INDUSTRY
In the article the basic theoretical and methodological aspects of transnational corporations (TNCs) are examined in the global market as well as in the market of Ukraine in particular. The basic threats of the TNCs activity are revealed for the host. Index dynamics analysis of economy transnationalization of Ukraine has been made. Possibilities and threats of the transnationalization process at the state of the economic security of the national economy have been given.
Keywords: national economy, world economy, economic security, transnationalization, transnational corporations.

Завантажити статтю (pdf)