МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Кирилюк А.О.
аспірант кафедри політичної економії
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті розглядаються методи оцінки рівня концентрації та монополізації економіки. Розглянуто різні методи оцінки, визначено їх особливості, переваги та недоліки. Визначено граничні показники концентрації, а також запропоновано доповнити граничні показники концентрації. Виділено умови застосування кожного з коефіцієнтів. Також, на основі результатів аналізу запропоновано можливі дії щодо подальшого регулювання, в залежності від ситуації на ринку.
Ключові слова: антимонопольна політика, антимонопольне регулювання, концентрація ринку, методи оцінки рівня концентрації ринку, показники концентрації.

Кирилюк А.О. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И МОНОПОЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются методы оценки уровня концентрации и монополизации экономики. Рассмотрены разные методы оценки, определенны их особенности, достоинства и недостатки. Определенны граничные показатели концентрации, а также предложено дополнить граничные показатели концентрации. Выделены условия применения каждого коэффициента. Также, на основании результатов анализа предложено возможные действия, направленые на регулирование, в зависимости от ситуации на рынке.
Ключевые слова: антимонопольная политика, антимонопольное регулирование, концентрация рынка, методы оценки концентрации рынка, показатели концентрации.

Kyryliuk A.O. ASSESSING METHODS OF THE LEVEL OF CONCENTRATION AND MONOPOLIZATION OF THE ECONOMY
Methods of assessing the level of concentration and monopolization of the economy are considered in the article. The author examined the different measurement, identified their characteristics, advantages and disadvantages. Boundary concentration indicators were defined and some new boundary concentration indicators were proposed to add. Conditions of use of each coefficient were selected. Also, possible further regulation of markets was proposed based on the results analysis and depending on the market situation.
Keywords: antimonopoly policy, antimonopoly regulation, market concentration, assessing methods of market concentration, concentration indicators.

Завантажити статтю (pdf)