ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Бойко В.В.
кандидат економічних наук, доцент, докторант
Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові

Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф-63 Державного фонду фундаментальних досліджень

У статті визначено концептуальні засади формування методології дослідження господарського механізму розвитку сільських територій в системі економічної безпеки держави. Обґрунтовано доцільність дослідження економічної безпеки розвиту сільських територій через призму наявності безпечних умов. Проведено компаративну характеристику наявних методологічних підходів до оцінювання економічної безпеки. Запропоновано послідовність формування методології дослідження в межах таких етапів: розробка й підготовка проекту, діагностика, формалізація та постановка.
Ключові слова: методологія, розвиток, господарський механізм, сільські території, система економічної безпеки держави.

Бойко В.В. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В статье определены концептуальные основы формирования методологии исследования хозяйственного механизма развития сельских территорий в системе экономической безопасности государства. Обоснована целесообразность исследования экономической безопасности развития сельских территорий через призму наличия безопасных условий. Проведено корпоративную характеристику существующих методологических подходов к оценке экономической безопасности. Предложена последовательность формирования методологии исследования в рамках следующих этапов: разработка и подготовка проекта, диагностика, формализация и постановка.
Ключевые слова: методология, развитие, хозяйственный механизм, сельские территории, система экономической безопасности государства.

Boiko V.V. FORMATION OF THE RESEARCH METHODOLOGY OF THE ECONOMIC MECHANISM OF RURAL AREAS DEVELOPMENT IN THE STATE ECONOMIC SECURITY SYSTEM
The article defines the conceptual basis of the formation of the research methodology of the economic mechanism of rural areas development in the state economic security system. The author substantiates the expediency of the economic security studies of rural development from the perspective of the availability of a safe environment. The author provided a comparative characteristic of existing methodological approaches to the assessment of economic security. The article proposes a sequence of research methodology formation throughout the following stages: design and preparation, diagnostic, formalizing and formulation.
Keywords: methodology, development, economic mechanism, rural areas, state economic security system.

Завантажити статтю (pdf)