СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

Кобилянська Л.М.
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання
та міжнародних економічних відносин
Академії фінансового управління

У статті досліджено необхідність еволюційних транформацій світової фінансової системи з метою забезпечення її ефективної діяльності в контексті глобальних змін. Розглянуто проблеми формування дієвих наднаціональних регуляторів міжнародної фінансової системи, обгрунтовано потребу оптимізації інституціональної архітектури системи міжнародних фінансів.  
Ключові слова: фінансова архітектура, світова фінансова система, регулювання, глобальні інституції,  наднаціональні організації.

Кобылянская Л.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
В статье исследована необходимость эволюционных транформаций мировой финансовой системы с целью обеспечения ее эффективной деятельности в контексте глобальных изменений. Рассмотрены проблемы формирования действенных наднациональных регуляторов международной финансовой системы, обоснована потребность оптимизации институциональной архитектуры системы международных финансов.
Ключевые слова: финансовая архитектура, мировая финансовая система, регулирование, глобальные институты, наднациональные организации.

Kobylyanska L.M. THE CURRENT PROBLEMS OF THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM
In article the necessity of transformational evolution of the global financial system in order to ensure its effective activity in the context of global change is investigated. The problems of formation of effective supranational regulators of international financial system, directions of optimization of the institutional architecture of the international finance system were considered.
Keywords: financial architecture, world financial system, regulation, global institutions, supranational organizations.

Завантажити статтю (pdf)