РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄВРОПИ

Гоблик В.В.
доктор економічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет
Щербан Т.Д.
доктор психологічних наук, професор,
Мукачівський державний університет

Розвиток сільського туризму у більшості країн світу розглядається як невід'ємна складова комплексного соціально-економічного розвитку села. В статті узагальнено досвід розвитку сільського туризму в країнах Європи. Розкрито особливості сільського зеленого туризму в європейських країнах що мають спільний кордон з Україною. Проаналізовано законодавчу базу у сфері сільського туризму. Розкрито перспективи розвитку сільського туризму в Україні шляхом удосконалення існуючої нормативно-правової бази та прийняття необхідних регулюючих законів.
Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуризм, державне регулювання, привабливість територій, світовий досвід, державне регулювання.

Гоблик В.В., Щербан Т.Д. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА: ОПЫТ ЕВРОПЫ
Развитие сельского туризма в большинстве стран мира рассматривается как неотъемлемая составляющая комплексного социально-экономического развития села. В статье обобщен опыт развития сельского туризма в странах Европы. Раскрыты особенности сельского зеленого туризма в европейских странах имеющих общую границу с Украиной. Проанализирована законодательная база в сфере сельского туризма. Раскрыто перспективы развития сельского туризма в Украине путем усовершенствования существующей нормативно-правовой базы и принятие необходимых регулирующих законов.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, агротуризм, государственное регулирование, привлекательность территорий, мировой опыт, государственное регулирование.

Hoblik V.V., Serban T.D. THE REGULATION OF THE BUSINESS OF GREEN TOURISM: THE EXPERIENCE OF EUROPE
Development of rural tourism in most countries of the world is seen as an integral component of an integrated socio-economic development of the village. The article summarizes the experience of the development of rural tourism in Europe. The features of rural tourism in European countries having a common border with Ukraine. Analyzed the legal framework in the field of rural tourism. Opened prospects for the development of rural tourism in Ukraine by improving the existing regulatory framework and the adoption of necessary regulatory laws.
Keywords: rural green tourism, agro-tourism, government regulation, the attractiveness of territories, international experience, government regulation.

Завантажити статтю (pdf)