ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БЮДЖЕТУ ЩОДО МОБІЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

Cідельникова Лариса Петрівна
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Херсонського національного технічного університету
Малюжець Олександр Ігорович
студент 4 курсу
Херсонського національного технічного університету

Sidelnykova Larysa, Maliuzhets Oleksandr
Kherson National Technical University

У статті розглянуто складники податкового потенціалу України. Визначено динаміку та структуру його реалізованого складника у вигляді фактичних податкових надходжень Зведеного бюджету України. Розраховано податкові втрати бюджетів усіх рівнів внаслідок існування тіньового сектору економіки. Здійснено оцінку податкових втрат бюджетних ресурсів держави через надання податкових пільг та нарощування обсягів податкового боргу. Спрогнозовано потенційні можливості податкової системи України щодо мобілізації податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів з урахуванням реалізованої та нереалізованої складових частин податкового потенціалу. Визначено шляхи мінімізації податкових втрат бюджетних ресурсів держави та усунення дисбалансів між плановими і фактичними показниками податкової компоненти бюджетних ресурсів держави.
Ключові слова: бюджет, податковий потенціал, податкові надходження, податкові втрати, тіньова економіка, податкові пільги, податковий борг, податкове прогнозування.

Сидельникова Л.П., Малюжец А.И. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТА ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
В статье рассмотрены составляющие налогового потенциала Украины. Определены динамика и структура его реализованной составляющей в виде фактических налоговых поступлений Сводного бюджета Украины. Рассчитаны налоговые потери бюджетов всех уровней вследствие существования теневого сектора экономики. Дана оценка налоговых потерь бюджетных ресурсов государства путем предоставления налоговых льгот и наращивания объемов налогового долга. Спрогнозированы потенциальные возможности налоговой системы Украины по мобилизации налоговых поступлений в бюджеты всех уровней с учетом реализованной и нереализованной составляющих налогового потенциала. Определены пути минимизации налоговых потерь бюджетных ресурсов государства и устранения дисбалансов между плановыми и фактическими показателями налоговой компоненты бюджетных ресурсов государства.
Ключевые слова: бюджет, налоговый потенциал, налоговые поступления, налоговые потери, теневая экономика, налоговые льготы, налоговый долг, налоговое прогнозирование.

Sidelnykova Larysa, Maliuzhets Oleksandr. FORECASTING OF POTENTIAL BUDGET POSSIBILITIES FOR TAX REVENUE MOBILIZATION
The components of the tax potential of Ukraine: realized, unrealized, predicted are considered in the article. The dynamics and structure of its realized component in the form of actual tax revenues of the Consolidated Budget of Ukraine is determined. It is concluded that tax revenues occupy a dominant share among budget revenues. Tax losses of budgets of all levels due to the existence of the shadow economy sector are calculated. It has been established that the shadow economy significantly reduces the tax potential of the state, violates some of the basic principles of taxation (social justice and the universality of taxation) and is a means of tax evasion. Estimation of tax losses of state budget resources through granting of tax privileges and increase of tax debt is provided. Potential possibilities of the tax system of Ukraine concerning the mobilization of tax revenues to budgets of all levels with regard to realized and unrealized components of tax potential are forecasted. The forecast of the realized component is realized in three types of growth curves: exponential, polynomial and linear based on the indicators of tax revenues to the Consolidated Budget of Ukraine for 2007–2017. The forecast of the unrealized component of the tax potential is realized based on our calculated tax losses of budgets of all levels in 2010-2017. The ways of minimization of tax losses of budgets of all levels and elimination of imbalances between planned and actual indicators of the tax component of the state budget resources are determined. The direction of further research of this problem has been determined to improve the mechanism of implementation of the tax potential of Ukraine, using all its components, as one of the most important elements of the budget capabilities of the state.
Key words: budget, tax potential, tax revenues, tax losses, shadow economy, tax preferences, tax debt, tax forecasting.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-86

Завантажити статтю (pdf)