СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Рибалко Анна Сергіївна
студентка
Сумського державного університету
Зайцев Олександр Васильович
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Сумського державного університету

Rybalko Anna, Zaitsev Oleksandr
Sumy State University

Для банківських установ важливим є проведення своєчасного аналізу фінансових результатів їхньої діяльності. Стійкі фінансові результати є головним елементом успішності банківської установи та гарантією стабільного довгострокового розвитку. Банківські установи мають навчитися швидко долати спадні явища, що є умовою руху до стандартів ЄС. Метою статті є дослідження основних методів щодо аналізу фінансових результатів діяльності банківських установ. Також у роботі буде визначено сутність, роль та обґрунтована необхідність своєчасного аналізу фінансових результатів банку. Нині виділяють близько 20 різних методів, які можуть бути використані для аналізу фінансових результатів діяльності банку. Загалом усі методи можуть бути поділені на три групи: методи коефіцієнтів, рейтингові методи та математично-статистичні методи. Кожен із методів аналізу фінансових результатів банківської установи має свої як переваги, так і недоліки. Для отримання більш правильного результату варто використовувати одночасно декілька методів, але обов’язково по рівній кількості методів із кожної з груп. Саме це і є наш підхід. Використання методів аналізу фінансових результатів діяльності банківської установи за таким підходом є необхідною умовою забезпечення достовірності оцінки фінансової стійкості банку. Залежно від того, які саме методи з кожної із груп будуть обрані для аналізу фінансових результатів банку, і буде вибудовуватись оціночний результат, що, в свою чергу, й дасть відповідь щодо ефективності його (банку) функціонування.
Ключові слова: банківські установи, фінансові результати, методи аналізу, фінансові показники, методи коефіцієнтів, рейтингові методи, математичні та статистичні методи.

Рыбалко А.С., Зайцев А.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Для банковских учреждений важным является проведение своевременного анализа финансовых результатов их деятельности. Устойчивые финансовые результаты являются главным элементом успешности банковского учреждения и гарантией стабильного долгосрочного развития. Банковские учреждения должны научиться быстро преодолевать нисходящие тенденции, что является условием движения к стандартам ЕС. Целью статьи является исследование основных методов проведения анализа финансовых результатов деятельности банковских учреждений. Также в работе будет определена сущность, роль и обоснована необходимость своевременного анализа финансовых результатов банка. На сегодняшний день выделяют около 20 различных методов, которые могут быть использованы для анализа финансовых результатов деятельности банка. В целом все методы могут быть разделены на три группы: методы коэффициентов, рейтинговые методы и математико-статистические методы. Каждый из методов анализа финансовых результатов банковского учреждения имеет свои как преимущества, так и недостатки. Для получения корректного результата следует использовать одновременно несколько методов, но обязательно по равному количеству методов с каждой из групп. Именно это и есть наш подход. Использование методов анализа финансовых результатов деятельности банковского учреждения при таком подходе является необходимым условием обеспечения достоверности оценки финансовой устойчивости банка. В зависимости от того, какие именно методы с каждой из групп будут выбраны для анализа финансовых результатов банка, и будет выстраиваться оценочный результат, что, в свою очередь, и даст ответ об эффективности его (банка) функционирования.
Ключевые слова: банковские учреждения, финансовые результаты, методы анализа, финансовые показатели, методы коэффициентов, рейтинговые методы, математические и статистические методы.

Rybalko Anna, Zaitsev Oleksandr. MODERN APPROACHES TO THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITIES OF THE BANKING INSTITUTION
Banking institutions need dynamic and systemic transformations. It is important for banking institutions to timely analyze the financial results of their activities. Sustained financial results are a key element of the success of a banking institution and a guarantee of stable long-term development. Banking institutions need to learn how to quickly overcome downturns, which is a prerequisite for moving towards EU standards. Therefore, the topic of the selected study is relevant. The purpose of the article is to study the main methods for analyzing the financial performance of banking institutions. Also, the essence, role and justified need for timely analysis of the bank's financial results will be determined in the work. The main factors affecting the performance of a banking institution will be identified. Modern economic practice highlights a large number of methods for analyzing the financial performance of the banking institution. They are necessary for determining the efficiency of the bank. To date, there are about 20 different methods that can be used to analyze the financial performance of the bank. In general, all methods can be divided into three groups: methods of coefficients, rating methods and mathematical and statistical methods. The most common and adapted to the conditions of functioning of domestic banking institutions are coefficient methods. But each method of analyzing the financial results of a banking institution has its advantages and disadvantages. Therefore, in order to obtain a more accurate result, it is necessary to use several methods simultaneously, but necessarily, on an equal number of methods from each of the groups. That is what our proposal is about. This is precisely our approach. For example, apply two coefficient methods, two rating methods and two mathematical-statistical methods. Or, three coefficient methods, three rating methods and three mathematical-statistical methods. The application of one method taken from each of the three groups is methodologically insufficient and practically unreliable. The use of methods for analyzing the financial performance of a banking institution in this approach is a prerequisite for ensuring the reliability of the assessment of financial stability of the bank. Depending on which methods each of the groups will be selected for analysis of the bank's financial results, an estimate will be built up, which in turn will give an answer to the effectiveness of its (bank) functioning. Therefore, the use of valuation methods from different groups, and provided they provide a one-way outcome, is a guarantee of the analytical quality and reliability of the assessment of the performance of the banking institution. On the other hand, which methods of evaluation should be chosen so that they reflect the financial reality in their totality, this is the field of further research.
Key words: banking institutions, financial results, methods for analyzing, financial performance, methods of coefficients, rating methods, mathematical and statistical methods.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-85

Завантажити статтю (pdf)