ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ МІСТ

Ящук Валентина Ігорівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Львівського торговельно-економічного університету

Yashchuk Valentyna
Lviv University of Trade and Economics

У статті досліджуються теоретико-методологічні та практичні аспекти планування та управління рекреаційним простором міста. Обґрунтовується необхідність використання інноваційних підходів до розвитку міського простору. Досліджено категорію «рекреаційний простір», зроблено висновок про необхідність переходу від управління рекреаційними зонами до управління рекреаційним простором. Наведено приклади досвіду міста Львова, який демонструє принципову можливість інноваційної модернізації рекреаційного простору історичного центру міста, шляхом реновації незатребуваних промислових об'єктів в сучасні інноваційні культурно-дозвільні, бізнес-структури, які поліпшують загальний стан рекреаційної інфраструктури міста. Поряд з тим постає питання про відсутність у міської влади стратегічного бачення розвитку міста, що призводить до загального невдоволення львів’ян. Проаналізовано чинники інноваційного розвитку рекреаційного простору міста, при управлінні рекреаційним простором обґрунтовується необхідність переходу до поліцентричної моделі, що дозволяє ефективно вирішувати існуючі проблеми якості та доступності рекреаційного простору.
Ключові слова: рекреація, методи планування, управління рекреаційним простором, інноваційний розвиток, креативний простір, рекреаційний простір.

Ящук В.И. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ РЕКРЕАЦИОННЫМ ПРОСТРАНСТВОМ ГОРОДОВ
В статье исследуются теоретико-методологические и практические аспекты планирования и управления рекреационным пространством города. Обосновывается необходимость использования инновационных подходов к развитию городского пространства. Исследована категория «рекреационное пространство», сделан вывод о необходимости перехода от управления рекреационными зонами к управлению рекреационным пространством. Приведены примеры опыта города Львова, который демонстрирует принципиальную возможность инновационной модернизации рекреационного пространства исторического центра города. Вместе с тем возникает вопрос об отсутствии у городских властей стратегического видения развития города. Проанализированы факторы инновационного развития рекреационного пространства города, при управлении рекреационным пространством обосновывается необходимость перехода к полицентрической модели.
Ключевые слова: рекреация, методы планирования, управления рекреационным пространством, инновационное развитие, креативное пространство, рекреационное пространство.

Yashchuk Valentyna. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO PLANNING AND MANAGEMENT OF RECREATIONAL SPACE OF THE CITIES
In article it is investigated theoretical bases and practical aspects of management of recreational space of the modern city. Author pay attention to need of use of innovative campaigns to development of city space, coming to a conclusion about inadmissibility of preservation of a state and degradation of his recreational space, need to provide satisfaction of the growing inquiries of citizens to quality and availability of recreational services. In article the category «recreational space» is investigated, the conclusion is drawn on need of transition from management recreational a zone to management of recreational space. In article examples of successful experience of Lviv showing a basic possibility of innovative modernization of recreational space of the historic center of the city by renovation of unclaimed industrial facilities in modern innovative cultural and leisure, hotel, the business structures improving the general condition of recreational infrastructure of the city are also given. Also author have analysed factors of innovative development of recreational space of the city from which the role of infrastructure and administrative factors is especially distinguished, the emphasis on need of transition at management of development city by space in general, and his recreational space in particular, from unicentric model, to polycentric, allowing to solve effectively existing problems of quality and availability of recreational space is placed.
Keywords: recreation, planning methods, management of recreational space, innovative development, creative space, recreational space.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-65

Завантажити статтю (pdf)