РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Крамаренко Ірина Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент,
заступник завідувача кафедри менеджменту організацій
та адміністрування
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
Університету «Україна»
Хаустова Ксенія Михайлівна
кандидат економічних наук, старший викладач
Мукачівського державного університету
Архангельська Анна-Марія Ігорівна
студентка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Kramarenko Iryna
Mykolaiv Interregional Institute of Human Development,
Open International University of Human Development “Ukraine”
Khaustova Kseniia
Mukachevo State University
Arkhanhelska Anna-Mariia
Uzhhorod National University

У статті досліджено сучасний стан та тенденції розвитку транспортно-логістичної системи України. Визначено роль та основні напрямки інвестиційного забезпечення національної транспортної системи. Проаналізовано інвестиційну активність підприємств галузі, досліджено особливості іноземного інвестування та проблеми залучення іноземного капіталу у розвиток транспортної системи в сучасних умовах.
Ключові слова: капітальні інвестиції, іноземні інвестиції, транспортно-логістична система, транспортна інфраструктура.

Крамаренко И.С., Хаустова К.М., Архангельская А.-М.І. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В
РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

В статье исследовано современное состояние и тенденции развития транспортно-логистической системы Украины. Определена роль и основные направления инвестиционного обеспечения национальной транспортной системы. Проанализировано инвестиционную активность предприятий отрасли, исследованы особенности иностранного инвестирования и проблемы привлечения иностранного капитала в развитие транспортной системы в современных условиях.
Ключевые слова: капитальные инвестиции, иностранные инвестиции, транспортно-логистическая система, транспортная инфраструктура.

Kramarenko I.S., Khaustova K.M., Arkhanhelska A.-M.І. THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE
DEVELOPMENT OF UKRAINE'S TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM

The current state and trends of the development of transport and logistics system of Ukraine were investigated in the article. The role and main directions of investment support of the national transport system are determined. The investment activity of the enterprises of the branch is analyzed, the features of foreign investment are investigated and the problem of attraction of foreign capital in the development of the transport system in modern conditions.
Keywords: capital investments, foreign investments, transport and logistics system, transport infrastructure.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-61

Завантажити статтю (pdf)