ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ ІГРИСТИХ ВИН

Закревська Людмила Миколаївна
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки і права
Національного університету харчових технологій

Zakrevska Lyudmila
National University of Food Technology

Стаття присвячена проблемам формування конкурентних переваг виробників ігристих вин. Обґрунтовано, що основними генераторами формування конкурентних переваг суб’єктів господарювання виступають споживачі, які хочуть отримати товар вищої якості або/та за доступною ціною. Оцінювання конкурентних переваг можна здійснювати за низкою критеріїв, які доцільно поділити на зовнішні (визначаються ендогенними аспектами діяльності підприємства) і внутрішні (базуються на можливості створити необхідні цінності для споживачів). Доведено, що завдяки державному регулюванню оптово-відпускних і роздрібних цін на алкогольну продукцію проводити ефективну цінову політику для отримання конкурентних переваг у підприємств виноробної галузі можливості немає. Найціннішою конкурентною перевагою виробників ігристих вин за таких умов стає організація роботи з дистриб’юторами, які найкращим чином можуть позиціонувати продукцію товаровиробника. Визначено, що конкурентна перевага не є абстрактним поняттям і являє собою перевагу над конкурентами, яку можна виміряти економічними показниками. Економічну вигоду підприємство може отримати за умови розширення ємності ринку та присутності на ньому. З огляду на те, що реальний сектор економіки перебуває у фазі стагнації, постає потреба у розширенні зовнішніх ринків збуту. Визначено, що для нарощування обсягів реалізації і, відповідно, прибутку, які є індикаторами конкурентних переваг, необхідно обрати перспективний сегменту ринку. Їх можна умовно поділити на 3 види: підприємства, які займаються переробкою винограду на виноматеріалів із подальшим його експортом у сусідні країни; підприємства, які здійснюють розлив імпортного вина у пляшки для подальшої реалізації в Україні; підприємства, орієнтовані на місцевий ринок. Обґрунтовано, що для формування конкурентних переваг доцільно ретельно досліджувати потреби споживачів, сегментувати продукцію за рівнем життя населення.
Ключові слова: конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, конкурентні можливості, конкурентні загрози.

Закревская Л.Н. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИГРИСТЫХ ВИН
Статья посвящена проблемам формирования конкурентных преимуществ производителей игристых вин. Обосновано, что основными генераторами формирования конкурентных преимуществ субъектов хозяйствования выступают потребители, которые хотят получить товар высшего качества и/или по доступной цене. Оценку конкурентных преимуществ можно осуществлять по ряду критериев, которые целесообразно разделить на внешние (определяются эндогенными аспектами деятельности предприятия) и внутренние (основанные на возможности создать необходимые ценности для потребителей). Доказано, что благодаря государственному регулированию оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию у предприятий винодельческой отрасли нет возможности проводить эффективную ценовую политику для получения конкурентных преимуществ. Ценным конкурентным преимуществом производителей игристых вин в таких условиях становится организация работы с дистрибьюторами, которые наилучшим образом могут позиционировать продукцию товаропроизводителя. Определено, что конкурентное преимущество не является абстрактным понятием и представляет собой преимущество над конкурентами, которое можно измерить экономическими показателями. Экономическую выгоду предприятие может получить в случае расширения емкости рынка и присутствия на нем. Учитывая, что реальный сектор экономики находится в фазе стагнации, возникает потребность в расширении внешних рынков сбыта. Определено, что для наращивания объемов реализации и, соответственно, прибыли, которые являются индикаторами конкурентных преимуществ, необходимо выбрать перспективный сегмент рынка. Их можно условно разделить на 3 вида: предприятия, которые занимаются переработкой винограда из виноматериалов с последующим его экспортом в соседние страны; предприятия, осуществляющие разлив импортного вина в бутылки для дальнейшей реализации в Украине; предприятия, ориентированные на местный рынок. Обосновано, что для формирования конкурентных преимуществ целесообразно тщательно исследовать потребности потребителей, сегментировать продукцию по уровню жизни населения.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, конкурентоспособность, конкурентные возможности, конкурентные угрозы.

Zakrevska Lyudmila. FORMATION OF COMPETITIVE PERFORMANCE OF MANUFACTURERS OF HORSE WINES
The article is devoted to the problems of forming the competitive advantages of sparkling wine producers. The main generators of the formation of competitive advantages of business entities are consumers. They want to get higher quality goods and / or at an affordable price. The evaluation of competitive advantages can be carried out according to the criteria. It is expedient to divide them into external and internal ones. External competitive advantages are determined by the endogenous aspects of the enterprise's activity. Internal competitive advantages are based on the ability to create the necessary values for consumers. It is not possible to conduct an effective pricing policy in order to obtain competitive advantage from enterprises in the wine-growing sector through state regulation of wholesale and retail prices for alcoholic beverages. Domestic producers had to adapt to the current situation, to seek new approaches to competitive struggle for a potential consumer. The most valuable competitive advantage of manufacturers of sparkling wines is the organization of work with distributors. They can best position product producers. Competitive advantage is not an abstract concept and is an advantage over competitors. It can be measured by economic indicators. An enterprise can benefit from economic benefits if the market is expanding and presence on the market. The real sector of the economy is in a phase of stagnation. Therefore, there is a need to expand the external markets. To increase sales and profits, you need to choose a promising segment of the market. They can be divided into 3 types: enterprises engaged in the processing of grapes on wine materials, followed by export to neighboring countries; enterprises that carry out the bottling of imported wine into bottles for further realization in Ukraine; enterprises of the local market. For the formation of competitive advantages it is expedient to carefully investigate the needs of consumers, segment the products by the standard of living of the population. Enterprises in the wine industry through a rigorous brand struggle will gain competitive advantage through competent consumer-oriented policies.
Key words: competition, competitive advantages, competitiveness, competitive opportunities, competitive threats.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-32

Завантажити статтю (pdf)