MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CAPITAL OF BUSINESS ENTERPRISES

Butenko Daria, Sheianova Yuliana
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Бутенко Дар’я Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри підприємницької діяльності
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Шеянова Юліана Дмитрівна
викладач кафедри підприємницької діяльності
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

The article is devoted to the theoretical substantiation for managing the organizational capital of domestic business entities. The components of intellectual capital, such as structural capital, organizational capital and structural assets, are highlighted. The existing points of view of the interpretation of the concepts of "structural capital" and "organizational capital" are considered. The evolution of these concepts in domestic and foreign literature is traced. The place and value of organizational capital management in the management system of business entities is highlighted. The definition of the concept of "organizational capital management mechanism" is given. The main problems that associated with the introduction of organizational capital into the practice of the functioning of Ukrainian business entities are given. Existing approaches to the elements of organizational capital are considered, their generalization is made. The dynamics of production of business entities of the agrarian sector of Ukraine such as crops and main types of livestock products, are analyzed. The ways of increasing the efficiency of agricultural production are proposed.
Keywords: intellectual capital, organizational capital, structural capital, management, organizational capital management mechanism.

Бутенко Д.С., Шеянова Ю.Д. УПРАВЛІННЯ ОРГАНИЗАЦІЙНИМ КАПІТАЛОМ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню управління організаційним капіталом вітчизняних суб’єктів підприємництва. Виокремлені складові інтелектуального капіталу, а саме структурний капітал, організаційний капітал та структурні активи. Розглянуто існуючи точки зору тлумачення понять «структурний капітал» та «організаційний капітал». Надано їх визначення, розкрито сутність та характерні риси. Простежено еволюцію цих понять у вітчизняній та зарубіжній літературі. Виділено місце та значення управління організаційним капіталом в системі менеджменту суб’єктів підприємництва. Надано визначення поняття «механізм управління організаційним капіталом». Перелічено основні проблеми, що пов’язані з впровадженням організаційного капіталу в практику функціонування українських суб’єктів підприємництва. Розглянуто існуючи підходи щодо складових елементів організаційного капіталу, узагальнено їх. Представлено схематичне зображення організаційного капіталу з точки зору змістовності його складових елементів. Проаналізовано динаміку виробництва суб’єктів підприємництва аграрної сфери України, а саме сільськогосподарських культур та основних видів продукції тваринництва. Встановлено, що обсяги виробництва основних видів продукції сільськогосподарських культур та основних видів тваринництва змінюються по різному. Простежені зміни у їх структурі виробництва в залежності від різних часових періодів. Виокремлені напрями щодо покращення ефективності вітчизняного сільського господарства, в процесі реалізації яких буде забезпечено підвищення врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби і птиці. Запропоновано шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. До яких віднесені наступні напрями: поліпшення використання землі; підвищення її родючості впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва; поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва; раціональне використання виробничих фондів і трудових ресурсів; впровадження інтенсивних і ресурсозберігх технологій; ефективне управління організаційним капіталом.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, організаційний капітал, структурний капітал, управління, механізм управління організаційним капіталом.

Бутенко Д.С., Шеянова Ю.Д. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КАПИТАЛОМ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Статья посвящена теоретическому обоснованию управления организационным капиталом отечественных субъектов предпринимательства. Выделены составляющие интеллектуального капитала, а именно структурный капитал, организационный капитал и структурные активы. Рассмотрены существующие точки зрения толкования понятий «структурный капитал» и «организационный капитал». Прослежена эволюция этих понятий в отечественной и зарубежной литературе. Выделено место и значение управления организационным капиталом в системе менеджмента субъектов предпринимательства. Дано определение понятия «механизм управления организационным капиталом». Перечислены основные проблемы, связанные с внедрением организационного капитала в практику функционирования украинских субъектов предпринимательства. Рассмотрены существующие подходы к элементам организационного капитала, сделано их обобщение. Проанализирована динамика производства субъектов предпринимательства аграрной сферы Украины, а именно сельскохозяйственных культур и основных видов продукции животноводства. Предложены пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, организационный капитал, структурный капитал, управление, механизм управления организационным капиталом.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-21

Завантажити статтю (pdf)