СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Аванесова Ніна Едуардівна
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Семенова Ганна Іванівна
старший викладач кафедри фінансів та кредиту
Харківського національного університету будівництва та архітектури
Власенко Дарина Олександрівна
студентка
Харківського національного університету будівництва та архітектури

Avanesova Nina, Semenova Ganna, Vlasenko Darina
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

Підприємства та керівники, які мислять стратегічно, дивляться вперед і визначають напрям, в якому вони бажають рухатися. Стратегічне управління включає в себе процес розроблення стратегій і управління організацією для успішної її реалізації. Незважаючи на свою впевненість, що бізнес, як і керівники, повинен працювати добре й прямо зараз, щоб добре розвиватися в майбутньому, їх цікавить більш широкий спектр проблем, з якими вони зустрічаються, і загальний напрям, в якому вони повинні рухатися, щоб вирішувати ці проблеми. Воно здійснюється в контексті місії організації, а його фундаментальне завдання полягає у забезпеченні взаємозв’язку місії з основними цілями організації в умовах змінного економічного середовища.
Ефективність підприємства є економічною категорією. Під цим поняттям розуміють результативність компанії, яка може виражатися у: зростанні темпів виробництва; зниженні витрат, податкового навантаження; зменшенні кількості викидів у навколишнє середовище; підвищенні продуктивності праці тощо.
Ключові слова: стратегія, концепція, промислове підприємство, управління, потенціал.

Аванесова Н.Е., Семенова А.И., Власенко Д.А. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятия и руководители, которые мыслят стратегически, смотрят вперед и определяют направление, в котором они хотят двигаться. Стратегическое управление включает в себя процесс разработки стратегий и управления организацией для успешной ее реализации. Несмотря на свою уверенность, что бизнес, как и руководители, должен работать хорошо и прямо сейчас, чтобы хорошо развиваться в будущем, их интересует более широкий спектр проблем, с которыми они встречаются, и общее направление, в котором они должны двигаться, чтобы решать эти проблемы. Оно осуществляется в контексте миссии организации, а его фундаментальная задача заключается в обеспечении взаимосвязи миссии с основными целями организации в условиях переменной экономической среды. Эффективность предприятия является экономической категорией. Под этим понятием понимают результативность компании, которая может выражаться в: росте темпов производства; снижении расходов, налоговой нагрузки; уменьшении количества выбросов в окружающую среду; повышении производительности труда и т. д.
Ключевые слова: стратегия, концепция, промышленное предприятие, управление, потенциал.

Avanesova Nina, Semenova Ganna, Vlasenko Darina. MODERN CONCEPTIONS OF STRATEGIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Enterprises and managers who think strategically look ahead and determine the direction in which they want to move. Strategic management includes the process of developing strategies and managing the organization for its successful implementation. Despite his belief that business as well as managers should work well and right now, in order to grow well in the future, they are interested in a wider range of problems they encounter and the general direction in which they must move in order to solve these problems. It is carried out in the context of the mission of the organization, and its fundamental task is to ensure the relationship of the mission with the main objectives of the organization in a changing economic environment.
The efficiency of an enterprise is an economic category. Under this notion understand the effectiveness of the company, which can be expressed in: the growth rate of production; reduction of expenses, tax burden; reduction of emissions into the environment; increase in labor productivity, etc. In practice, strategic management is a symbiosis of intuition and the art of senior management to conduct business to strategic goals; high professionalism and creativity of employees, ensuring the connection of the enterprise with the environment, active involvement of all employees in the realization of the tasks of the enterprise, to find the best ways to achieve its goals. The urgency of the study of strategic directions of increasing the efficiency of an industrial enterprise is determined by the need to develop methodological and methodological tools that are adequate to the goals and specificities of market relations, which ensures the formation and implementation of competitive managerial strategies for improving the efficiency of industrial enterprises. If the management of an enterprise is interested in seeking the best results, it must analyze the information on the state of the external and internal environment. Then it will be clear which of the existing factors should be used for the benefit of future strategic development.
Keywords: strategy, concept, industrial enterprise, management, potential.

DOI: 10.32782/2524-0072/2019-20-16

Завантажити статтю (pdf)