УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШЛЯХОМ ВИБОРУ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ

Чернявська І.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та організації виробництва
Дніпродзержинського державного технічного університету

Руденко О.В.
студент
Дніпродзержинського державного технічного університету

У статті викладено результати теоретичного дослідження, присвяченого питанням портфельного управління інноваційною діяльністю. На основі аналізу досвіду науковців щодо процесу формування портфеля проектів визначено вміст та послідовність формування інвестиційного портфеля. Обґрунтовано принципи відбору проектів у портфель та послідовність кроків експертизи проекту.
Ключові слова: промислове підприємство, інноваційна діяльність, інноваційний проект, портфель проектів, портфельне управління.

Чернявская И.М., Руденко А.В. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПУТЕМ ВЫБОРА ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
В статье изложены результаты теоретического исследования, посвященного вопросам портфельного управления инновационной деятельностью. На основе анализа опыта ученых о процессе формирования портфеля проектов, определены содержание и последовательность формирования инвестиционного портфеля. Обоснованы принципы отбора проектов в портфель и последовательность шагов экспертизы проекта.
Ключевые слова: промышленное предприятие, инновационная деятельность, инновационный проект, портфель проектов, портфельное управление.

Chernyavska I.M., Rudenko O.V. MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY BY SELECTING OF PORTFOLIO PROJECTS
The results of theoretical research of the portfolio management devoted questions innovative activity are expounded in the article. On the basis of analysis of experience of scientists about the process of portfolio of projects construction maintenance and sequence of investment portfolio construction is certain. Principles of selection of projects are based in the projects in the portfolio and sequence of steps of the project examination.
Keywords: enterprise, innovation, innovative project, the project portfolio, portfolio management.

Завантажити статтю (pdf)