СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Стефанишин О.Б.
старший викладач кафедри економіки
Львівського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Обґрунтовано необхідність використання банківських кредитних ресурсів для фінансового забезпечення діяльності розвитку торгових підприємств. Проведений аналіз стану та динаміки банківського кредитування суб’єктів господарювання в розрізі видів економічної діяльності в Україні. Проаналізовано зміну умов, обсягів використання банківського кредитування в торгівлі. Проаналізовано чинники впливу, як прoцентні ставки за кредитами, зміну індексу споживчих цін на кредитування суб’єктів господарювання в Україні загалом та торгівлі зокрема.
Ключові слова: кредитування, торгівля, структура кредитів, процентні ставки, умови кредитування.

Стефанишин О.Б. СОСТОЯНИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ В УКРАИНЕ
Обоснована необходимость использования банковских кредитных ресурсов для финансового обеспечения деятельности развития торговых предприятий. Проведен анализ состояния и динамики банковского кредитования субъектов хозяйствования в разрезе видов экономической деятельности в Украине. Проанализировано изменение условий, объемов использования банковского кредитования в торговле. Проанализированы факторы влияния, такие как прoцентные ставки по кредитам, изменение индекса потребительских цен на кредитование субъектов хозяйствования в Украине в целом и торговли в частности.
Ключевые слова: кредитование, торговля, структура кредитов, процентные ставки, условия кредитования.

Stetanyshyn O.B. THE STATUS OF BANK CREDITING OF DOMESTIC TRADING IN UKRAINE
There has been grounded the necessity of bank credit resources use for the purposes of financial security of trading companies development. Besides, there has been carried out the analysis of the status and dynamics of bank crediting of the economic subjects in terms of the Ukrainian economic activity types. We have analysed changes of the conditions and scope of bank crediting in the sphere of trade. There have been also analysed such impact factors as credit percent rates, consumer price index change for economic subjects crediting in Ukraine in general and in the sphere of trade in particular.
Keywords: crediting, trading, credit structure, percent rates, the conditions of crediting.

Завантажити статтю (pdf)