ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Рибіна Л.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Сумського національного аграрного університету

У статті проаналізовано процеси, пов’язані з управлінням знаннями – складової частини інтелектуального капіталу. Виділено компоненти загального знання, необхідні для активізації інноваційної діяльності. Розглянуто кругообіг інтелектуального капіталу, у процесі якого відбувається його самозростання. Дано визначення порогу знань та індикаторів його досягнення. Визначено вплив інтелектуального капіталу, зокрема на розвиток та умови досягнення «економіки, що базується на знаннях».
Ключові слова: інтелектуальний капітал, знання, поріг знань, потенційна спроможність, інноваційна економіка.

Рыбина Л.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье проанализированы процессы, связанные с управлением знаниями – составляющей частью интеллектуального капитала. Выделены компоненты общего знания, необходимые для активизации инновационной деятельности. Рассмотрен кругооборот интеллектуального капитала, в процессе которого осуществляется самовозрастание. Даны определения порога знаний и индикаторов его достижения. Определено влияние интеллектуального капитала, в частности на развитие и условия достижения «экономики, основанной на знаниях».
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, знания, порог знаний, потенциальная способность, инновационная экономика.

Ribina L.А. INTELLECTUAL CAPITAL AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT
The article analyzes the processes related to knowledge management as part of the intellectual capital. The author identified components of the general knowledge required to foster innovation. We have considered the circuit intellectual capital of in which capital increases. The author gives a definition of the threshold of knowledge and indicators of its achievement. The author shows the influence of knowledge on economic development.
Keywords: intellectual capital, knowledge, the threshold of knowledge, potential ability, innovative economy.

Завантажити статтю (pdf)