СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Климчук А.О.
кандидат економічних наук,
докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Хмельницького національного університету

Стаття присвячена визначенню сутності та дослідженню особливостей мотиваційного потенціалу персоналу промислового підприємства. Автором розкрито сутність та зміст понять «мотивація» та «мотиваційний потенціал». Розглянуто фактори та структурні елементи мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, а також сформовано алгоритм оцінювання мотиваційного потенціалу. Запропоновано використовувати сукупність показників, що характеризують кількісне оцінювання кожної складової мотиваційного потенціалу підприємства.
Ключові слова: мотиваційний потенціал підприємств, мотивація, фактори впливу, алгоритм оцінки, коефіцієнти оцінки, складові мотиваційного потенціалу.

Климчук А.О. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена определению сущности и исследованию особенностей мотивационного потенциала персонала промышленного предприятия. Автором раскрыта сущность и содержание понятий «мотивация» и «мотивационный потенциал». Рассмотрены факторы и структурные элементы мотивационного потенциала персонала предприятия, а также сформирован алгоритм оценки мотивационного потенциала. Предложено использовать совокупность показателей, характеризующих количественное оценивание каждой составляющей мотивационного потенциала предприятия.
Ключевые слова: мотивационный потенциал предприятий, мотивация, факторы влияния, алгоритм оценки, коэффициенты оценки, составляющие мотивационного потенциала.

Klymchuk A.О. THE ESSENCE AND FEATURES OF PERSONNEL MOTIVATIONAL POTENTIAL EVALUATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article is devoted to the nature definition and characteristics research of motivational personnel potential of industrial enterprises. The author reveals the essence and meaning of «motivation» and «motivational potential». The factors and structural elements of the motivational potential personnel and evaluation algorithm of motivational potential are formed. A set of indicators of the quantitative assessment of each component of the motivational potential of enterprise are proposed to use.
Keywords: motivational potential of enterprise, motivation, influence, estimation algorithm, coefficient of assessment, motivational potential components.

Завантажити статтю (pdf)