МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ковтуненко Ю.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, аналізу й аудиту
Одеського національного політехнічного університету
Кавєріна С.Ю.
студентка
Одеського національного політехнічного університету

Стаття присвячена інтелектуальному капіталу та методичному підходу його оцінки. У статті визначено сутність понять «інтелектуальний капітал» та «інтелектуальний потенціал», досліджено еволюцію структури інтелектуального капіталу, яка відбувалася протягом останніх років. Виділено етапи, яких варто дотримуватися при формуванні стратегії розвитку інтелектуального капіталу. Досліджено основні підходи оцінки інтелектуального капіталу підприємства.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, потенціал, розвиток, методичний інструментарій, оцінка.

Ковтуненко Ю.В., Каверина С.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена интеллектуальному капиталу и методическим подходом его оценки. В статье определена сущность понятий «интеллектуальный капитал» и «интеллектуальный потенциал», исследована эволюция структуры интеллектуального капитала, которая проходила в течение последних лет. Выделены этапы, которых следует придерживаться при формировании стратегии развития интеллектуального капитала. Исследованы основные подходы оценки интеллектуального капитала предприятия.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, потенциал, развитие, методический инструментарий, оценка.

Kovtunenko Y.V., Kavierina S.U. METHODOLOGICAL TOOLS ASSESS THE INTELLECTUAL CAPITAL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT COMPANY
The article is devoted to intellectual capital and methodical approach to its valuation. In the article the essence of the concepts of «intellectual capital» and «intellectual capacity» was defined, the evolution of the structure of intellectual capital that was held for years was investigated. The steps that should follow in the development strategy of intellectual capital were highlighted. The basic approaches to assess the intellectual capital of the company were investigated.
Keywords: intellectual capital, capacity development, methodological tools, evaluation.

Завантажити статтю (pdf)