СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖОРГАНІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Данилович-Кропивницька М.Л.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті обґрунтовано концептуальні та методологічні засади щодо формування системи критеріїв класифікації міжорганізаційних мереж (МоМ). Запропонована система критеріїв класифікації спирається на спіраль фундування для представлення базових понять актуалізації та інтеграції мережевих інтегративних конструктів і складається з двох проранжованих за ступенем вагомості рівнів формування і функціонування МоМ. Досліджено проблеми зв’язків і взаємовідносин між учасниками мережі з точки зору функціонування мережі та її структури в умовах зміни геополітичних пріоритетів.
Ключові слова: мережева взаємодія, міжорганізаційні мережі, система критеріїв класифікації, структура мережі, інформаційні та комунікаційні зв’язки.

Данилович-Кропивницкая М.Л. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ КЛАССИФИКАЦИИ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
В статье обоснованы концептуальные и методологические основы формирования системы критериев классификации межорганизационных сетей (МоМ). Предложенная система критериев классификации базируется на спирали фундирования для представления основных понятий актуализации и интеграции сетевых интеграционных конструктов и состоит из двух проранжированных по степени значимости уровней формирования и функционирования МоМ. Исследованы проблемы связей и взаимоотношений между участниками сети с точки зрения функционирования сети и ее структуры в условиях изменения геополитических приоритетов.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие, межорганизационные сети, структуры сети, система критериев классификации, информационные и коммуникационные связи.

Danylovych-Kropyvnytska M.L. SYSTEM OF CRITERIA FOR INTER-ORGANISATIONAL NETWORK CLASSIFICATION
The article examines conceptual and methodological principles for a system of criteria with which to classify inter-organisational networks. The suggested system is based on funding spiral that is used to define basic notions for actualisation and integration of network constructions and consists of two value-range levels of inter-organisational network formation and functioning. It studies the problems of linkages and relations between network members from the viewpoint of network structure and functioning under changing geopolitical priorities.
Keywords: network interaction, inter-organisational networks, system of classification criteria, network structure, information and communication relations.

Завантажити статтю (pdf)