ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SIX SIGMA

Арич М.І.
кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів
Національного університету харчових технологій

У статті визначено особливості та умови, необхідні для обґрунтування стратегій управління фінансово-економічними результатами підприємств відповідно до концепції вдосконалення управління Six Sigma. Розглянуто специфіку змін законодавчо-нормативних актів, які регулюють фінансову та бухгалтерську звітність підприємств України щодо визначення фінансово-економічних результатів. Рекомендовано визначати та обґрунтовувати запропоновані основні та триступеневі стратегії управління фінансово-економічними результатами згідно з критерієм концепції Six Sigma.
Ключові слова: управління фінансово-економічними результатами, прибуток, дохід, концепція Six Sigma, стратегії управління.

Арич М.И. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ SIX SIGMA
В статье определены особенности и условия, необходимые для обоснования стратегий управления финансово-экономическими результатами предприятий в соответствии с концепцией совершенствования управления Six Sigma. Рассмотрена специфика изменений законодательно-нормативных актов, регулирующих финансовую и бухгалтерскую отчетность предприятий Украины по определению финансово-экономических результатов. Рекомендовано определять и обосновывать предложены основные и трехступенчатые стратегии управления финансово-экономическими результатами по критерию концепции Six Sigma.
Ключевые слова: управление финансово-экономическими результатами, прибыль, доход, концепция Six Sigma, стратегии управления.

Arych M.I. REASONING OF STRATEGIES MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF THE COMPANY BASED ON THE CONCEPT OF SIX SIGMA
The features and conditions necessary to justify the management strategies of financial and economic results of enterprises according to the concept of improving the management of Six Sigma. The specificity of legislative and regulatory acts governing the financial and accounting records of enterprises in Ukraine to determine the financial and economic results. Recommended determine and justify the proposed basic strategies and three steps strategies for managing the financial and economic results according to the criterion of the concept of Six Sigma.
Keywords: management of financial and economic results, revenue, income, concept of Six Sigma, management strategy.

Завантажити статтю (pdf)