СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ В СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ ЕКОНОМІКИ

Штулер І.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Національної академії управління

У статті розглянуто місце України у міжнародних рейтингах за оцінками Світового банку. Здійснено оцінку факторів легкості ведення бізнесу в Україні. Досліджено рейтинг глобальної конкурентоспроможності за останнє десятиріччя. Відслідковано динаміку трендів Індексу глобальної конкурентоспроможності та прямих іноземних інвестицій.
Ключові слова: національна економіка, конкурентоспроможність, свобода, бізнес, корупція, рівноважний розвиток, стійкість, гомеостазис.

Штулер И.Ю.СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УКРАИНЫ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрены место Украины в международных рейтингах по оценкам Всемирного банка. Осуществлена оценка факторов легкости ведения бизнеса в Украине. Исследованы рейтинг глобальной конкурентоспособности за последнее десятилетие. Отслежена динамику трендов Индекса глобальной конкурентоспособности и прямых иностранных инвестиций.
Ключевые слова: национальная экономика, конкурентоспособность, свобода, бизнес, коррупция, равновесное развитие, устойчивость, гомеостазис.

Shtuler I.Y. CURRENT TRENDS POSITIONING OF UKRAINE IN THE WORLD RANKINGS IN TERMS OF CYCLICAL FLUCTUATIONS IN THE ECONOMY
The article the place of Ukraine in the international rankings by the World Bank. The estimation of factors of doing business in Ukraine. Investigated ranking of global competitiveness over the past decade. Dynamics trends tracked Global Competitiveness Index and FDI.
Keywords: national economy, competitiveness, freedom, business, corruption, the development equilibrium, stability, homeostasis.

Завантажити статтю (pdf)