ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

Стегней М.І.
доктор економічних наук, доцент,
Мукачівський державний університет
Максютова-Грешкулич Д.В.
аспірант,
Мукачівський державний університет
Добош І.В.
студент
Мукачівського державного університету

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності та особливостей формування й використання економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць. Розкрито значення економічного потенціалу для забезпечення сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, а також подано авторське бачення основних складових економічного потенціалу адміністративно-територіальних одиниць.
Ключові слова: економічний потенціал, фінансовий потенціал, адміністративно-територіальні одиниці, програмно-цільовий метод.

Стегней М.И., Максютова-Грешкулич Д.В., Добош И.В. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности, особенностей формирования и использования экономического потенциала административно-территориальных единиц. Раскрыто значение экономического потенциала для обеспечения устойчивого развития административно-территориальных единиц, а также представлено авторское видение основных составляющих экономического потенциала административно-территориальных единиц.
Ключевые слова: экономический потенциал, финансовый потенциал, административно-территориальные единицы, программно-целевой метод.

Stehnei M.I., Maksyutova-Greshkulich D.V., Dobosh I.V. THE THEORETICAL BASIS OF FORMATION AND USE OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF ADMINISTRATIVE TERRITORIAL UNITS
The article deals with theoretical approaches to determining the nature and characteristics of the formation and use of the economic potential of administrative territorial units. Reveals the importance of the economic potential for the sustainable development of administrative territorial units and presents the author's vision of basic components of the economic potential of administrative territorial units.
Keywords: economic potential, financial potential, administrative units, program-target method.

Завантажити статтю (pdf)