СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Сирветник-Царій В.В.
кандидат економічних наук,
Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва

Проведено дослідження розвитку малого підприємництва, аналіз джерел фінансування його розвитку з метою встановлення напрямів підвищення ефективності фінансового забезпечення підприємництва на перспективу. Проблеми надання державної підтримки у сфері фінансування розвитку малого підприємництва пов’язані із відсутністю коштів у державному бюджеті на реалізацію відповідних державних програм, недостатнім фінансуванням регіональних програм розвитку підприємництва, проблемами отримання кредитних коштів, залучення інвестиції тощо. Вирішення окреслених проблем безпосередньо залежить від державної політики підтримки розвитку підприємництва.
Ключові слова: фінансове забезпечення, підприємництво, мале підприємництво, розвиток, самофінансування, державне фінансування.

Сырветник-Царий В.В. СОВРЕМЕННЬІЕ РЕАЛИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ
Проведено исследование развития малого предпринимательства, анализ источников финансирования его развития с целью установления направлений повышения эффективности финансового обеспечения предпринимательства на перспективу. Проблемы предоставления государственной поддержки в сфере финансирования развития малого предпринимательства связаны с отсутствием средств в государственном бюджете на реализацию соответствующих государственных программ, недостаточным финансированием региональных программ развития предпринимательства, проблемами получения кредитных средств, привлечения инвестиции и тому подобное. Решение очерченных проблем непосредственно зависит от государственной политики поддержки развития предпринимательства.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, предпринимательство, малое предпринимательство, развитие, самофинансирование, государственное финансирование.

Syrvetnuk-Tzariy V.V. MODERN REALITIES OF FINANCIAL PROVIDING OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISE ARE IN UKRAINE
Studyofsmall enterprises’development, their development sources analysis, is implementeddue tothe aim of efficiency increasing ways development their financialsecurity for a big amount of time. Problems of state financingin small enterprises’ sphere are connected with lack of funds state budget for state program realization, deficient regional programs’ of entrepreneurship development financing, problems with credit founds, investments, etc. The solving of named problems depends on the public policy’s decisions aout entrepreneurship support.
Keywords: financial security, small enterprise, development, self-finance, state financing.

Завантажити статтю (pdf)