ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Макаренко Н.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу
Сумського національного аграрного університету

У статті обґрунтовано організаційно-економічні стратегії сталого розвитку сільськогосподарського виробництва з використанням вертикальної інтеграції кооперативних агроформувань. При розробці стратегій сталого розвитку сільськогосподарського виробництва було запропоновано три сценарії - оптимістичний, реалістичний та песимістичний, кожен з яких дає змогу визначити рівень використання ринкових можливостей сільськогосподарських підприємств та ступеня активності їх участі у розвитку аграрного бізнесу.
Ключові слова: стратегія, кооперативні агроформування, сталий розвиток, сільськогосподарське виробництво, прогнозний сценарій.

Макаренко Н.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В статье обоснованы организационно-экономические стратегии устойчивого развития сельскохозяйственного производства с использованием вертикальной интеграции кооперативных агроформирований. При разработке стратегий устойчивого развития сельскохозяйственного производства было предложено три сценария - оптимистичный, реалистичный и пессимистичный, каждый из которых позволяет определить уровень использования рыночных возможностей сельскохозяйственных предприятий и степени активности их участия в развитии аграрного бизнеса.
Ключевые слова: стратегия, кооперативные агроформирования, устойчивое развитие, сельскохозяйственное производство, прогнозный сценарий.

Makarenko N.A. ORGANIZATIONAL-ECONOMIC STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
In the article the organizational and economic strategy for sustainable development of agricultural production using vertical integration of cooperative agricultural enterprises. In developing strategies for sustainable development of agricultural production was offered three scenarios - optimistic, realistic and pessimistic, each of which is to determine the level of use of market opportunities farm activity and the degree of their participation in the development of agribusiness.
Keywords: strategy, cooperative agricultural enterprises, sustainable development, agricultural production, prognosis continuity.

Завантажити статтю (pdf)