СУТНІСТЬ УРБАНІЗАЦІЇ ЯК ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Гончар О.М.
аспірант, асистент кафедри міжнародної економіки та туризму
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Статтю присвячено питанню визначення економічної сутності урбанізації. Проаналізовано підходи до трактування процесу урбанізації у вітчизняних та зарубіжних джерелах. Досліджено досвід міжнародних організацій щодо визначення урбанізації. Окреслено основні риси та прояви урбанізації. Запропоновано визначення урбанізації як економічного процесу.
Ключові слова: урбанізація, місто, міський розвиток, риси урбанізації, прояви урбанізації.

Гончар А.М. СУЩНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ КАК ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Статья посвящена вопросу определения экономической сущности урбанизации. Проанализированы подходы к трактовке процесса урбанизации в отечественных и зарубежных источниках. Исследован опыт международных организаций по определению урбанизации. Определены основные черты и проявления урбанизации. Предложено определение урбанизации как экономического процесса.
Ключевые слова: урбанизация, город, городское развитие, черты урбанизации, проявления урбанизации.

Honchar О.М. THE ESSENCE OF URBANIZATION AS A GLOBAL ECONOMIC PROCESS
The article is devoted to the issue of determining the economic essence of urbanization.The approaches to the interpretation of urbanization in domestic and foreign sources were analyzed. The experience of international organizations in determining urbanization was explored. The basic features and displays of urbanization were designated. The definition of urbanization as an economic process was proposed.
Keywords: urbanization, city, urban development, featuresof urbanization, displays of urbanization.

Завантажити статтю (pdf)