КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Вареник І.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економіки та управління
Шосткинського інституту Сумського державного університету

Німко С.І.
аспірант кафедри економіки та управління
Шосткинського інституту Сумського державного університету

У статті розкрито особливості формування сфери послуг України, її нинішній стан та вплив на загальноекономічний розвиток держави, роль сервісних підприємств у державній економіці. Зазначено шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності сфери обслуговування для виходу національної економіки на новий якісний рівень.
Ключові слова: сфера послуг, загальноекономічний розвиток, сервісні підприємства, рівень конкурентоспроможності, національна економіка.

Вареник И.В., Нимко С.И. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СФЕРЫ УСЛУГ УКРАИНЫ
В статье раскрыты особенности формирования сферы услуг Украины, ее нынешнее состояние и влияние на общеэкономическое развитие государства, роль сервисных предприятий в государственной экономике. Указаны пути повышения уровня конкурентоспособности сферы обслуживания для выхода национальной экономики на новый качественный уровень.
Ключевые слова: сфера услуг, общеэкономическое развитие, сервисные предприятия, уровень конкурентоспособности, национальная экономика.

Varenik I.V., Nimko S.I. THE COMPETITIVENESS OFTHE SERVICE SECTOR UKRAINE
There are features of formation of service’s industry in Ukraine, it’s present situation, and it’s influence to the overall development of country, the role of public development enterprises in the state economy in this article. There are also ways of improving the competitiveness of the service’s sector of the national economy in this article.
Keywords: service sector, overall development, service companies, the level of competitiveness, national economy.

Завантажити статтю (pdf)