КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОСВІТИ

Матюк Т.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри економічної теорії та історії економічної думки
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

У статті визначено місце освітніх послуг у системі суспільних благ та розглянуто концептуальні підходи до визначення ролі ринку та держави у забезпеченні їх надання суспільству. Виявлено сфери, в які має спрямовувати свою регулюючу діяльність держава з метою сприяння соціально-економічному розвитку, а саме: створення умов для функціонування ринку освітніх послуг, через взаємозв’язок якого з ринком ресурсів реалізується продуктивна функція освіти; подолання ефекту «фрирайдерства»; меріторизація попиту на освітні послуги; створення матеріальних та духовних засад для реалізації соціальних функцій освіти.
Ключові слова: освіта, ринок освітніх послуг, ефект «фрирайдерства», мериторні блага, теорія опікуваних благ, мультизмішане благо.

Матюк Т.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье определено место образовательных услуг в системе общественных благ и рассмотрены концептуальные подходы к определению роли рынка и государства в обеспечении их предоставления обществу. Определены сферы, в которые целесообразно государству направлять свою регулирующую деятельность с целью обеспечения социально-экономического развития, а именно: создания условий для функционирования рынка образовательных услуг, через взаимосвязь которого с рынком ресурсов реализуется продуктивная функция образования; преодоление эффекта «фрирайдерства»; мериторизация спроса на образовательные услуги; создание материальных и духовных условий для реализации социальных функций образования.
Ключевые слова: образование, рынок образовательных услуг, эффект «фрирайдерства», мериторные блага, теория опекаемых благ, мультисмешанное благо.

Matiuk T.V. CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ROLE OF THE STATE IN EDUCATION
The article defines the place of educational services in system of public goods and considers the conceptual approaches to defining the role of market and state in providing them to society. Identified areas in which it is reasonable for the state to direct their regulatory activities to ensure socio-economic development, namely: creation of conditions for the functioning of the market of educational services via the relationship with the implemented resources market productive function of education; overcoming the effect of «freeridership»; monitorizarea demand for educational services; create material and spiritual conditions for the realization of the social functions of education.
Keywords: education, educational services market, effect of «freeridership», meritory good, theory of patronized goods, multimachine good.

Завантажити статтю (pdf)