РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1848–1918 РОКАХ

Голубка М.М.
викладач вищої категорії
Львівського кооперативного коледжу економіки і права

У статті досліджено розвиток кооперативної та економічної освіти на західноукраїнських землях у період 1848–1918 років. Виявлено загальну сутність економічної освіти та високу значимість її якості, яка проявляється в інвестиційній, підприємницькій активності, рівні зайнятості населення, ефективності державного управління тощо. Вказано на значення економічної освіти для розуміння можливостей самореалізації людини як економічно активного члена суспільства. Визначено характерні риси і трансформаційні процеси кінця ХІХ–початку ХХ століття на теренах західноукраїнських земель, які визначали середовищі умови розвитку економічної освіти населення. Звернено увагу на ототожнення економічної освіти з господарською культурою, що включає необхідність урахування суспільних інтересів. З огляду на значну роль кооперативного руху для формування тогочасної економічної освіти населення, згадано окремих економістів-мислителів та їхні напрацювання щодо переваг даної форми організації господарської діяльності.
Ключові слова: кооперативна освіта, економічна освіта, західноукраїнські землі, господарська культура, кооперативний рух, професійне шкільництво, товариство «Просвіта».

Голубка М.М. РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ В 1848–1918 ГОДАХ
В статье исследованы развития кооперативного и экономического образования на западноукраинских землях в период 1848–1918 годов. Выявлена общая сущность экономического образования и высокая значимость его качества. Определены трансформационные процессы конца XIX–начала ХХ века на территории западноукраинских земель, которые определяли условия среды развития экономического образования населения. Проанализирована институциональная основа развития экономического образования, что доказывает ведущую роль институтов самоорганизации, в частности общества «Просвита». Указано на характерные черты развития экономического образования на западноукраинских землях с ориентацией на национальные ценности, самоорганизацию, создание коопераций, распространение профессиональных школ, что стало предпосылкой для дальнейшего развития системы высшего экономического образования.
Ключевые слова: кооперативное образование, экономическое образование, западноукраинские земли, хозяйственная культура, кооперативное движение, профессиональное школьничество, общество «Просвита».

Holubka M.M. СOOPERATIVE EDUCATION DEVELOPMENT OF ECONOMIC EDUCATION IN WESTERN UKRAINE IN 1848–1918 YEARS
Сooperative education development of economic education in Western Ukraine in the period 1848–1918 were studied. The general essence of the economic education and importance of its high quality was identified. The transformation processes in the late XIX–early XX century in Western Ukraine defining environmental conditions of economic education were determined. The institutional framework of economic education was analyzed that the leading role of institutions of self-organization including the society «Prosvita» was proved. Typical features of economic education in Western Ukraine with a focus on national values, self-organization, creation of cooperatives, distribution of professional schooling were founded, what are the prerequisites for the further development of higher economic education.
Keywords: cooperative education, economic education, Western Ukraine, economic culture, cooperative movement, professional schooling, association «Prosvita».

Завантажити статтю (pdf)