ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ТЕОРІЮ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Венгер В.В.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури ринків
Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України

Статтю присвячено еволюції поглядів на теорію економічного зростання. Виявлено, що протягом останніх двохсот років методологічні основи економічного зростання його сутнісні ознаки були об’єктом наукових досліджень багатьох вчених. Доведено, що існуючі дослідження та підходи до питання економічного зростання мають теоретичну неузгодженість та полярність. Обґрунтовано, що теорія ендогенного зростання дає відповідь на значну кількість невирішених гострих проблем економічного розвитку, з якими зустрічається переважна більшість країн. Із метою підтримки оптимальних темпів економічного зростання у довгостроковому періоді запропоновано використовувати модель ендогенного зростання.
Ключові слова: економічне зростання, фактори економічного зростання, теорії економічного зростання, праця, капітал, інвестиції, науково-технічний прогрес.

Венгер В.В. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕОРИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Статья посвящена эволюции взглядов на теорию экономического роста. Выявлено, что в течение последних двухсот лет методологические основы экономического роста, его сущностные признаки были объектом научных исследований многих ученых. Доказано, что существующие исследования и подходы к вопросу экономического роста имеют теоретическую несогласованность и полярность. Обосновано, что теория эндогенного роста дает ответ на значительное количество нерешенных острых проблем экономического развития, с которыми сталкивается большинство стран. С целью поддержания оптимальных темпов экономического роста в долгосрочном периоде предложено использовать модель эндогенного роста.
Ключевые слова: экономический рост, факторы экономического роста, теории экономического роста, труд, капитал, инвестиции, научно-технический прогресс.

Venger V.V. EVOLUTION OF VIEWS ON THEORY OF ECONOMIC GROWTH
The article is devoted to the evolution of views on the theory of economic growth. Revealed that over the past two hundred years methodological foundations of economic growth, its essential features have been the subject of research by many scientists. It is proved that the existing research and approaches to issues of economic growth have theoretical inconsistency and polarity. Proved that endogenous growth theory provides an answer to a large number of unresolved acute problems of economic development, which meet the vast majority of countries. In order to maintain optimal economic growth it has been proposed to use a model of endogenous growth.
Keywords: economic growth, economic growth factors, theory of economic growth, labor, capital, investment, scientific and technological progress.

Завантажити статтю (pdf)