МОНІТОРИНГ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Берідзе Т.М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики
Криворізького факультету Запорізького національного університету

У статті досліджено проблему практики застосування моніторингу як ланки управлінської діяльності в системі стратегічного управління. Доведено, що за допомогою ефективного менеджменту можна суттєво знизити витрати виробництва і підвищити ефективність функціонування підприємства.
Ключові слова: моніторинг, управління, стратегія, інформація, підприємство.

Беридзе Т.М. МОНИТОРИНГ КАК СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье исследована проблема практики применения мониторинга как звена управленческой деятельности в системе стратегического управления предприятием. Доказано, что с помощью эффективного менеджмента можно существенно снизить издержки производства и повысить эффективность функционирования предприятия.
Ключевые слова: мониторинг, управление, стратегия, информация, предприятие.

Beridze T.M. MONITORING AS A TOOL FOR EFFECTIVE MANAGEMENT
In the article the problem of the practice of monitoring a level of management activities in strategic management. It is proved that with effective management, can significantly reduce production costs and increase the efficiency of the company.
Keywords: monitoring, management, strategy, information, company.

Завантажити статтю (pdf)