КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Скрипник С.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів
Херсонського державного аграрного університету

Розглянуто сутність неприбуткової організації щодо сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та категорію земельного податку згідно чинного законодавства. Досліджено особливості володіння та користування земельною ділянкою сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом. Відображено первісну вартість придбання земельної ділянки та її відображення на балансі. Охарактеризовано мету, завдання обліку земельних ділянок сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та використання рахунків, призначених для їх обліку.
Ключові слова: сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, земельна ділянка, земельний податок, оцінка, вартість, неприбуткова організація.

Скрипник С.В. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ КООПЕРАТИВОВ
Рассмотрены сущность неприбыльной организации по сельскохозяйственным обслуживающим кооперативам и категорию земельного налога согласно действующего законодательства. Исследованы особенности владения и пользования земельным участком сельскохозяйственного обслуживающего кооператива. Отражена первоначальная стоимость приобретения земельного участка и ее отражение на балансе. Охарактеризованы цели, задачи учета земельных участков сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и использование счетов для их учета.
Ключевые слова: сельскохозяйственный обслуживающий кооператив, земельный участок, земельный налог, оценка, стоимость, неприбыльная организация.

Skrypnik S.V. KEY ISSUES AND TAX ACCOUNTING LAND AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES
The essence of a non-profit organization and category of land tax under the law. The features of the ownership and use of land for agricultural production cooperative. Displaying original cost of land acquisition and its impact on the balance sheet. Characterized purpose, objectives account land agricultural production cooperatives and accounts intended for their records.
Keywords: agricultural production cooperative, land, land tax, assessment, cost, non-profit organization.

Завантажити статтю (pdf)