КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В РЕФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ:
РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Круковська О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту та фінансів
Херсонського державного аграрного університету

У статті досліджено кількість діючих загальнодержавних та місцевих податків в Україні. Вивчено зміни, внесені до Податкового кодексу України (ПКУ), та ключові ставки, які почали діяти, їх порівняння з минулим періодом і перспективами на майбутнє. Обґрунтовано наукові знання щодо правової природи податкової системи країни.
Ключові слова: податки, податкова система, реформування, бюджет, підприємство, інвестиційний податок, база оподаткування.

Круковская Е.В. КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье исследовано количество действующих общегосударственных и местных налогов в Украине. Изучены изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины (НКУ), и ключевые ставки, которые начали действовать, их сравнение с прошлым периодом и перспективами на будущее. Обоснованы научные знания относительно правовой природы налоговой системы страны.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, реформирование, бюджет, предприятие, инвестиционный налог, база налогообложения.

Krukivska O.V. KEY CHANGES IN TAX REFORM UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS
Investigated the number of existing national and local taxes in Ukraine. The changes made to the Tax Code of Ukraine (GCC) and key rates, which began to operate, their comparison with the previous period and prospects for the future. Substantiated scientific knowledge on the legal nature of the tax system.
Keywords: taxes, tax system, reform, budget, business, investment tax base.

Завантажити статтю (pdf)