РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГНОСТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Єршова Н.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Статтю присвячено розвитку прогностичної функції управлінського обліку в управлінні підприємствами. Обґрунтовано роль та значення стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємствами. Визначено інструментарій стратегічного управлінського обліку для виконання прогностичної функції. Запропоновано методичний підхід до інтеграції збалансованої системи показників у системі бюджетування підприємства.
Ключові слова: стратегічний управлінський облік, бюджетування, система збалансованих показників, управління, планування.

Ершова Н.Ю. РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Статья посвящена развитию прогностической функции управленческого учета в управлении предприятиями. Обоснованы роль и значение стратегического управленческого учета в управлении предприятиями. Определен инструментарий стратегического управленческого учета для выполнения прогностической функции. Предложен методический подход к интеграции сбалансированной системы показателей в системе бюджетирования предприятия.
Ключевые слова: стратегический управленческий учет, бюджетирование, система сбалансированных показателей, управление, планирование.

Iershova N.Yu. THE DEVELOPMENT OF TOOLS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROGNOSTIC FUNCTIONS OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES
In the article the development of prognostic function of management accounting in the management of enterprises studied. The role and importance of strategic management accounting in the management of enterprises is substantiated. The tools of strategic management accounting to perform prognostic functions are presented. Methodical approach to integration of balanced scorecard in the budgeting system of the company proposed.
Keywords: strategic management accounting, budgeting, balanced scorecard, governance, planning.

Завантажити статтю (pdf)