СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Дзюба О.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено кредитним операціям, їх сутності та особливостям здійснення в сучасних умовах господарювання. Розглянуто особливості кредитування аграрних підприємств та проблеми, які виникають у процесі отримання, обслуговування та погашення кредитів. Значна увага приділена різновидам кредитів та умовам їх отримання. Досліджено альтернативні варіанти фінансування аграрних підприємств у вигляді аграрних розписок.
Ключові слова: кредит, кредитна операція, овердрафт, кредитна лінія, аграрна розписка, забезпечення.

Дзюба О.М. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена кредитным операциям, их сущности и особенностям осуществления в современных условиях хозяйствования. Рассмотрены особенности кредитования аграрных предприятий и проблемы, которые возникают в процессе получения, обслуживания и погашения кредитов. Значительное внимание уделено разновидностям кредитов и условиям их получения. Исследованы альтернативные варианты финансирования аграрных предприятий в виде аграрных расписок.
Ключевые слова: кредит, кредитная операция, овердрафт, кредитная линия, аграрная расписка, обеспечение.

Dziuba O.M. THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF CREDIT OPERATIONS OF ECONOMIC ENTITY
The article is devoted to credit operations, their nature and characteristics of the modern economic conditions. The features of crediting of agricultural enterprises and the problems that arise in the process of obtaining, servicing and repayment of loans. Considerable attention is paid to the varieties of loans and the terms of their preparation. Explore alternative options for financing agricultural enterprises in the form of agricultural receipts.
Keywords: credit, credit operations, overdraft, credit line, agrarian receipt, maintenance.

Завантажити статтю (pdf)