ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК: ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ТА ОСНОВНИХ ЗАСАД УПРОВАДЖЕННЯ

Гриценко О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Української академії банківської справи

У статті розглянуто передумови розвитку бухгалтерського обліку, орієнтованого на екологічні проблеми. Проведено аналіз існуючих поглядів науковців. Визначено основні фактори формування екологічного обліку в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано основні проблеми та перспективи його впровадження в Україні в контексті складання інтегрованої звітності.
Ключові слова: екологічний облік, інтегрована звітність, витрати, якість продукції, якість обслуговування.

Гриценко Е.И. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЁТ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ ВНЕДРЕНИЯ
В статье рассмотрены предпосылки развития бухгалтерского учёта, ориентированного на экологические проблемы. Проведен анализ существующих взглядов ученых. Определены основные факторы формирования экологического учёта в современных условиях хозяйствования. Проанализированы основные проблемы и перспективы его внедрения в Украине в контексте составления интегрированной отчётности.
Ключевые слова: экологический учёт, интегрированная отчётность, расходы, качество продукции, качество обслуживания.

Gritsenko O.I. ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: IDENTIFICATION OF PROSPECTS AND BASIC PRINCIPLES OF THE IMPLEMENTATION
In the article the prerequisites of accounting based on environmentalissues are considered. The analysis of existing scientific views is carried out, the basic factors of environmental accounting formation in the current economic conditions are considered. The main problems and prospects of itsimplementation in Ukraine in the context of drawingup integrated reporting are analyzed.
Keywords: environmental accounting,integrated reporting, costs, product quality, service quality.

Завантажити статтю (pdf)