КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Гільорме Т.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри
статистики, обліку та економічної інформатики,
провідний науковий співробітник НДІ енергетики
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Шачаніна Ю.К.
студентка
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

У статті розглянуто системне дослідження, критичну оцінку та розробку пропозицій щодо запровадження корпоративної соціальної звітності на суб’єктах господарювання. Запропоновано алгоритм визначення соціального фактора як домінанти розвитку людського капіталу відповідно до методики ESG за соціальними показниками (права персоналу, трудові стандарти, стан корпоративного управління, соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, задоволення персоналу як альфа-стейкхолдерів).
Ключові слова: стейкхолдери, корпоративна соціальна відповідальність, персонал.

Гильорме Т.В., Шачанина Ю.К. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ДОМИНАНТА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМ
В статье рассмотрены системное исследование, критическая оценка и разработка предложений по внедрению корпоративной социальной отчетности на субъектах хозяйствования. Предложен алгоритм определения социального фактора как доминанты развития человеческого капитала в соответствии с методикой ESG по социальным показаниям (права персонала, трудовые стандарты, состояние корпоративного управления, социально-психологический климат в трудовом коллективе, удовлетворение персонала как альфа-стейкхолдеров).
Ключевые слова: стейкхолдеры, корпоративная социальная ответственность, персонал.

Hilorme T.V., Shachanina Y.K. CORPORATE SOCIAL REPORTING AS ADOMINANTFACTOROF INFORMATION PROVISIONS FOR ENTERPRISE MANAGEMENT
The articles dwells upon the system research, critical assessment and development of proposals concerning the implementation of corporate social reporting at business entities.Work suggests the algorithm for defining the social factor as a dominant trait of human capital development according to ESG methodology in respect of social indicators (personnel rights, labor standards, state of corporate governance, social and psychological climate among the staff, satisfaction of the personnel as alpha-stakeholders).
Keywords: stakeholders, corporate social responsibility, personnel.

Завантажити статтю (pdf)