МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Брадул О.М.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу
ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Шепелюк В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту
ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування»

Статтю присвячено актуальним питанням формування облікової політики в частині корпоративних прав учасників акціонерного товариства. Обґрунтовано необхідність облікової політики для акціонерних товариств. Розглянуто принципи та складові формування облікової політики підприємства щодо формування методичних засад у частині корпоративних прав акціонерів.
Ключові слова: акціонер, бухгалтерський облік, облікова політика, наказ про облікову політику.

Брадул О.М., Шепелюк В.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Статья посвящена актуальным вопросам формирования учетной политики в части корпоративных прав участников акционерного общества. Обоснована необходимость учетной политики для акционерных обществ. Рассмотрены принципы и составляющие формирования учетной политики предприятия по формированию методических основ в части корпоративных прав акционеров.
Ключевые слова: акционер, бухгалтерский учет, учетная политика, приказ об учетной политике.

Bradul O.M., Shepeluk V.A. METHODICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF THE OF ACCOUNTING POLICY IN TERMS OF CORPORATE RIGHTS OF THE PARTICIPANTS OF JOINT-STOCK COMPANY
The article is devoted to topical issues of formation of accounting policy in terms of corporate rights of members of the company. The necessity of accounting policies for joint stock companies. The principles and components of forming of registration policy of the enterprise to the formation of methodical bases of the corporate rights of shareholders.
Keywords: shareholder, accounting, accounting policies, the order on accounting policies.

Завантажити статтю (pdf)