НАПРЯМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Турченяк О.В.
кандидат економічних наук,
Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»

Автором статті запропоновано шляхи стимулювання ефективного використання фінансового капіталу в інвестиційній діяльності промислових підприємств, реалізація яких можлива при використанні напрямів як прямого, так і опосередкованого державного впливу у контексті покращення системи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності. Визначено, що основними напрямами інвестиційної політики в Україні мають бути: послідовне зниження регуляторного тиску на інвесторів; зростання динаміки інвестування; зниження соціального напруження; скорочення фонду виробничого будівництва; залучення іноземних інвестицій та створення механізмів управління інвестиційною діяльністю.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, фінансовий капітал, інвестиційна політика, інвестиційний фонд.

Турченяк А.В. НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автором статьи предложены пути стимулирования эффективного использования финансового капитала в инвестиционной деятельности промышленных предприятий, реализация которых возможна при использовании направлений как прямого, так и опосредованного государственного влияния в контексте улучшения системы финансового обеспечения инвестиционной деятельности. Определено, что основными направлениями инвестиционной политики в Украине должны быть: последовательное снижение регуляторного давления на инвесторов; рост динамики инвестирования; снижение социальной напряженности; сокращение фонда производственного строительства; привлечение иностранных инвестиций и создание механизмов управления инвестиционной деятельностью.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансовый капитал, инвестиционная политика, инвестиционный фонд.

Turcheniak O.V. DIRECTIONS OF THE EFFECTIVE USE AND PROMOTION OF FINANCIAL CAPITAL IN INVESTMENT ACTIVITIES
The author proposes ways to promote the effective use of financial capital in the investment activity of industrial enterprises, the implementation of which is possible when the directions of both direct and indirect state influence in the context of improving the system of financial provision of investment activities. It is defined that the main directions of investment policy in Ukraine should be: the progressive reduction of regulatory pressure on investors; the growth dynamics of investments; decrease of social tension; the reduced Fund industrial construction; attraction of foreign investments and the creation of mechanisms of management of investment activity.
Keywords: investments, investment activity, financial capital, investment policy, investment Fund.

Завантажити статтю (pdf)