ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Слободянюк Н.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Коніна М.О.
асистент кафедри фінансів та банківської справи
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Вивчено сутність фінансової децентралізації, вказано переваги та недоліки її функціонування. Виявлено особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах децентралізації за рахунок податкових та неподаткових надходжень та інших доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів). В статті вказано на недоліки та перспективні напрями оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації.
Ключові слова: фінансова децентралізація, державний бюджет, місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, податкові та неподаткові надходження, органи місцевого самоврядування

Слободянюк Н.А., Конина М.А. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Изучены сущность финансовой децентрализации, указано преимущества и недостатки ее функционирования. Выявлены особенности формирования доходной части местных бюджетов в условиях децентрализации за счет налоговых и неналоговых поступлений и других доходов (без учета межбюджетных трансфертов). В статье отмечаются недостатки и перспективные направления оптимизации формирования доходов местных бюджетов в условиях финансовой децентрализации.
Ключевые слова: финансовая децентрализация, государственный бюджет, местные бюджеты, доходы местных бюджетов, налоговые и неналоговые поступления, органы местного самоуправления

Slobodyanyuk N.O., Konina M.O. THE PROBLEMS OF LOCAL BUDGETS’ REVENUES FORMATION IN CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION
The essence of financial decentralization was studied, advantages and disadvantages of its functioning were indicated. In the article were highlighted the peculiarities of local budgets’ revenues formation in the conditions of decentralization, which are received from taxes, non-taxable sources and other revenues (without inter-budget transfers). In the article were indicated disadvantages and perspective ways of optimization of local budgets’ revenues formation in the conditions of decentralization.
Keywords: financial decentralization, state budget, local budgets, revenues of local budgets, taxes and non-taxable sources, authorities of local government.

Завантажити статтю (pdf)