РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Простебі Л.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У науковій статті досліджено роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Охарактеризовано основні види місцевих податків і зборів, які формують дохідну частину місцевих бюджетів, у контексті змін бюджетного і податкового законодавства. Здійснено аналіз динамiки надxоджeнь мicцeвиx податкiв i зборiв до місцевих бюджeтів України за 2012–2015 роки. Досліджено структуру місцевих податків і зборів.
Ключові слова: місцеві податки, місцеві збори, податкові надходження, податок на майно, єдиний податок, транспортний податок, плата за землю.

Простеби Л.И. РЕФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
В научной статье исследована роль местных налогов и сборов в формировании доходов местных бюджетов. Охарактеризованы основные виды местных налогов и сборов, формирующих доходную часть местных бюджетов, в контексте изменений бюджетного и налогового законодательства. Осуществлено анализ динамики поступлений местных налогов i сборов в местные бюджеты Украины за 2012–2015 годы. Исследована структура местных налогов и сборов.
Ключевые слова: местные налоги, местные сборы, налоговые поступления, налог на имущество, единый налог, транспортный налог, плата за землю.

Prostebi L.I. REFORM OF LOCAL TAXES AND FEES IN THE CONTEXT OF INCREASING REVENUES OF LOCAL BUDGETS
The role of local taxes and fees in the formation of local budgets is researched in the scientific article. Describes the main types of local taxes and fees, which form the revenues of the local budgets in the context changes of the budget and tax legislation. The dynamics proceeds of local taxes and fees in local budgets of Ukraine for 2012–2015 are analyzed. The structure of local taxes and fees is investigated.
Keywords: local taxes, local taxes, income tax, property tax, single tax, vehicle tax, land tax.

Завантажити статтю (pdf)