АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Поліщук О.А.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Поліщук О.Т.
кандидат економічних наук, доцент,
Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджуються передумови та можливості здійснення венчурних інвестицій на регіональному рівні у сучасних умовах господарювання. Проаналізована схема функціонування департаменту венчурного фінансування інноваційного розвитку. Досліджений механізм відбору та реєстрації інвестиційно-інноваційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна підтримка.
Ключові слова: інвестиції, інновації, венчурні інвестиції, венчурний фонд, венчурний бізнес, організаційний механізм, фінансові ресурси.

Полищук А.А., Полищук Е.Т. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АСПЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В статье исследуются предпосылки и возможности осуществления венчурных инвестиций на региональном уровне в современных условиях. Проанализирована схема функционирования департамента венчурного финансирования инновационного развития. Исследован механизм отбора и регистрации инвестиционно-инновационных проектов, для реализации которых может предоставляться государственная поддержка.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, венчурные инвестиции, венчурный фонд, венчурный бизнес, организационный механизм, финансовые ресурсы.

Polishchuk O.A., Polishchuk O.T. ADMINISTRATIVE ASPECT OF REGIONAL DEVELOPMENT OF VENTURE INVESTMENT
The backgrounds and posibilities of making venture investments at the regional level in the current economic conditions are investigated in the article.The scheme of the functioning of department of venture financing of innovation development have been analyzed. The mechanism of selection and registration of investment and innovation projects for the implementation of which may be provided state support have been investigated.
Keywords: investment, innovation, venture investment, venture capital, venture business, institutional mechanism, financial resources.

Завантажити статтю (pdf)