ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

Ливдар М.В.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглянуто деякі підходи до використання бюджетного механізму як інструменту підтримки соціально-економічного розвитку регіону. Виокремлено класифікаційні ознаки регіональної бюджетної політики. Виділено основні важелі та інструменти місцевого бюджету, за допомогою яких може здійснюватися вплив на соціально-економічний розвиток регіону.
Ключові слова: бюджет, бюджетний механізм, бюджетна політика, місцевий бюджет, регіональна бюджетна політика, соціально-економічний розвиток регіону.

Ливдар М.В. ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
В статье рассмотрены некоторые подходы к использованию бюджетного механизма как инструмента поддержки социально-экономического развития региона. Выделены классификационные признаки региональной бюджетной политики. Выделены основные рычаги и инструменты местного бюджета, с помощью которых может осуществляться воздействие на социально-экономическое развитие региона.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный механизм, бюджетная политика, местный бюджет, региональная бюджетная политика, социально-экономическое развитие региона.

Lyvdar M.V. THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The individual approaches to the use of the budget mechanism as a tool to support socio-economic development of the region. The selected classification features of regional budget policy. The basic levers and tools of the local budget, which may be impact on socio-economic development of the region.
Keywords: budget, fiscal mechanism, fiscal policy, local budget, regional budget policy, socio-economic development of the region.

Завантажити статтю (pdf)