ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Лаврик В.В.
аспірант
Української академії банківської справи

У статті доведено, що вирішення сучасних кризових процесів у фінансово-господарській діяльності промислових підприємств можливе на основі їх структурної перебудови. Розглянуто теоретичні та методичні підходи до розуміння структурно-логічної сутності поняття «реструктуризація підприємств», методів та інструментів її реалізації, форм та видів реструктуризації.
Ключові слова: реструктуризація, підприємство, фінансово-господарська діяльність.

Лаврик В.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье доказано, что решение современных кризисных процессов в финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий возможно на основании их структурной перестройки. Рассмотрены теоретические и методические подходы к пониманию структурно-логической сущности понятия «реструктуризация предприятий», методов и инструментов ее реализации, форм и видов реструктуризации.
Ключевые слова: реструктуризация, предприятие, финансово-хозяйственная деятельность.

Lavruk V.V. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE`S RESTRUCTURING
The article explicates principles of the solving today's crisis processes in the financial and economic activities based on their possible to restructuring. The broader issue is the theoretical and methodological approaches to understanding the structural and logical nature of the concept of «Restructuring», methods and instruments for its implementation, forms and types of restructuring.
Keywords: restructuring, enterprise, financial and economic activity.

Завантажити статтю (pdf)