ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

Дудчик О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
Університет митної справи та фінансів

Пашикян І.С., Соловйова А.Г.
студентки
Університету митної справи та фінансів

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти інвестування в Україні. Проаналізовано динаміку надходження іноземних інвестицій та відплив інвестиційних ресурсів з України за кордон. Визначено регіони та галузі економіки країни, найбільш привабливі для іноземних інвесторів. Матеріал подано у порівняльному аналізі, динаміку змін проілюстровано хронологічно.
Ключові слова: іноземні інвестиції, прямі інвестиції, капітал, інвестиційна привабливість, привабливість регіону, привабливість економічної галузі.

Дудчик О.Ю., Пашикян И.С., Соловьева А.Г. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты инвестирования в Украину. Проанализированы динамика поступления иностранных инвестиций и отток инвестиционных ресурсов из Украины за границу. Определены регионы и отрасли экономики страны, наиболее привлекательные для иностранных инвесторов. Материал представлен в сравнительном анализе, динамику изменений проиллюстрировано хронологически.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые инвестиции, капитал, инвестиционная привлекательность, привлекательность региона, привлекательность экономической области.

Dudchik O.Y., Pashikyan I.S., Solovyova A.G. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE
In the article the theoretical and practical aspects of investing in Ukraine. The dynamics of foreign investment and outflow of investment resources of Ukraine abroad. Defined regions and sectors of the economy, the most attractive for foreign investors. The material presented in comparative analysis, dynamic changes illustrated chronologically.
Keywords: foreign investment, direct investment, capital, investment attractiveness, attractiveness of the region, the economic attractiveness of the area.

Завантажити статтю (pdf)