ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Горин В.П.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

Варемчук І.В.
завідувач сектором розвитку сільської місцевості,
регулювання відносин власності, функціонування аграрного ринку,
правового та організаційно-кадрового забезпечення управління агропромислового розвитку
Сокальської районної державної адміністрації Львівської області

Статтю присвячено розкриттю особливостей формування об’ємно-структурних параметрів фінансових ресурсів аграрного сектору економіки. Проаналізовано причини зниження ролі кредитних ресурсів в інвестуванні аграрного сектору, вказано на недоліки бюджетного фінансування галузі. Розроблено рекомендації щодо диверсифікації методів фінансування аграрного сектору і підвищення ефективності його бюджетної підтримки.
Ключові слова: фінансове забезпечення, аграрний сектор, фінансові ресурси, видатки бюджету, бюджетні програми.

Горин В.П., Варемчук И.В. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Статья посвящена раскрытию особенностей формирования объемно-структурных параметров финансовых ресурсов аграрного сектора экономики. Проанализированы причины снижения роли кредитных ресурсов в инвестировании аграрного сектора, отмечены недостатки бюджетного финансирования отрасли. Разработаны рекомендации по диверсификации методов финансирования аграрного сектора и повышению эффективности его бюджетной поддержки.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, аграрный сектор, финансовые ресурсы, расходы бюджета, бюджетные программы.

Horyn V.P., Varemchuk I.V. PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL SECTOR
The article deals with the features of volume and structure formation of the agricultural sector financial resources. The reasons of reducing the role of credit resources in agricultural sector investing are analyzed and the shortcomings of the agricultural sector budget financing are indicated. Recommendations for diversification of financing methods of the agricultural sector and for improvement of its budgetary support efficiency are given.
Keywords: financial providing, agriculture, financial resources, budget expenditures, budget programs.

Завантажити статтю (pdf)